DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
przy ul. Mącznej 3
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Administratora
w Dziale Administracyjno-Technicznym
wymiar: 1,00 etat
ilość stanowisk pracy: 1

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
1) wykształcenie wyższe o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub średnie, o odpowiednim profilu, umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i co najmniej 4 lata stażu pracy;
2) nieposzlakowana opinia;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
1) znajomość pracy biurowej;
2) umiejętność organizowania pracy własnej;
3) punktualność, odpowiedzialność, samodzielność;
4) dokładność i staranność wykonywania zadań;
5) zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych;
6) umiejętność przekonywującego argumentowania służącego osiąganiu wyznaczonych celów;
7) umiejętność pracy w zespole;
8) umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi;
9) umiejętność zachowywania się w sytuacjach konfliktowych;
10) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
11) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL);
12) dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień związanych z żywieniem zbiorowym, dokumentacją HACCP.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wydawanie, odbieranie i rozliczanie kart drogowych;
2) rozliczanie zużycia paliwa w samochodach służbowych i agregacie prądotwórczym;
3) sporządzanie miesięcznych bilingów rozmów telefonicznych, rozliczanie rozmów prywatnych
4) pracowników oraz sporządzanie ich wykazów do Działu Księgowości;
5) przyjmowanie różnych wpłat na kwitariusz przychodowy i rozliczanie gotówki w kasie MCUS;
6) przygotowanie danych niezbędnych do rozliczenia faktur VAT;
7) sporządzanie zapotrzebowań do umów na dostawy na materiały gospodarcze, techniczne,
8) odzież ochronną, paliwa na potrzeby Działu Administracyjno-Technicznego;
9) zbieranie zapotrzebowań od pracowników Działu Administracyjno-Technicznego, sporządzanie
10) wniosków do Działu Zamówień Publicznych, rozliczenie zakupionych materiałów;
11) składanie zapotrzebowań na materiały do gospodarczego magazynu centralnego;
12) zamawianie i wydawanie odzieży ochronnej, obuwia i środków czystości dla pracowników, prowadzenie kart indywidualnej odzieży ochronnej Działu Administracyjno-Technicznego;
13) przyjmowanie wniosków kasacyjnych z komórek organizacyjnych DPS i przygotowywanie
14) dokumentów do orzeczeń technicznych;
15) uczestnictwo w komisji kasacyjnej i przygotowanie protokołów kasacyjnych;
16) przygotowanie list obecności – ewidencji czasu pracy;
17) pomoc przy opracowaniu harmonogramów czasu pracy dla pracowników Działu Administracyjno-Technicznego;
18) przesyłanie zatwierdzonych przez kierownika harmonogramów drogą elektroniczną do informatyka MCUS;
19) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;
20) prowadzenie bieżącej dokumentacji inwentarzowej działu, znakowanie numerami inwentarzowymi nowo zakupionych urządzeń i mebli zgodnie z informacją uzyskaną od Działu Księgowości;
21) przyjmowanie zgłoszeń o awariach w budynku DPS;
22) zastępowanie innych administratorów z Działu Administracyjno-Technicznego.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy wyposażone w komputer;
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
3) większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
4) zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Za miesiąc lipiec, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem;
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem;

 

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu).
5) ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.”

8. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony.

9. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 22.08.2023 r. (decyduje data wpływu do MCUS) w formie:

1) papierowej:
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3; 54-131 Wrocław: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP.110-8/2023” lub
- w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00
2) elektronicznej:
-na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości proszę wprowadzić „Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP.110-8/2023”.
- za pośrednictwem portalu e-PUAP (w wyszukiwarce urzędów należy wyszukać miasto Wrocław, następnie wybrać Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w tytule pisma wprowadzić: Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP. 110-8/2023.
Na dokumentach należy złożyć jeden z trzech wymienionych podpisów:
podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany.
Dokumenty wymienione w punkcie 6 i 7 przesłane drogą elektroniczną, kandydat jest zobowiązany przedstawić w oryginale podczas przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej.
Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej, na stronie internetowej MCUS, tj. www.mcus.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCUS przy ul. Mącznej 3.
Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji na stanowisko Administratora w Dziale Administracyjno-Technicznym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.
Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz nie dołączenie któregokolwiek „wymaganego dokumentu” powoduje odrzucenie oferty.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 07 sierpień 2023 14:57 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 sierpień 2023 14:57 Konrad Karykowski