DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
przy ul. Mącznej 3
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
KIEROWNIKA SEKCJI OPIEKUŃCZEJ
w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25
ilość stanowisk pracy: 1 x 1,000 etat

 

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
1) wykształcenie wyższe (preferowane: pielęgniarstwo lub ratownictwo medyczne);
2) co najmniej 4 lata stażu pracy;
3) aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
4) obywatelstwo polskie;
5) nieposzlakowana opinia;
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
1) znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności ustawy o pomocy społecznej
i Rozporządzenia MPRiPS w sprawie domów pomocy społecznej;
2) znajomość zasad zarządzania, prawa pracy i organizacji pomocy społecznej;
3) umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku;
4) dokładność i staranność wykonywania zadań;
5) zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych;
6) umiejętność kierowania zespołem pracowników;
7) umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych;
8) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
9) komunikatywność, odpowiedzialność, asertywność i empatia;
10) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (WORD, EXEL).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) organizacja pracy sekcji opiekuńczej;
2) wprowadzenie do pracy, przydzielanie stanowisk pracy i zadań nowoprzyjętym pracownikom;
3) opracowywanie zakresów czynności;
4) nadzór i planowanie pracy podległych pracowników;
5) opracowanie i nadzór nad realizacją planów urlopów;
6) nadzór nad ewidencjonowaniem i rozliczanie czasu pracy podległych pracowników;
7) nadzorowanie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców;
8) nadzorowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego DPS;
9) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy wyposażone w komputer;
2) praca przy komputerze do 4 godzin na dobę;
3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Za miesiąc sierpień, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
2) kserokopie posiadanych świadectw pracy;
3) kserokopia aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem;
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem;

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
4) ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności.

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji na stanowisko Kierownik Sekcji Opiekuńczej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

8. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

9. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16.10.2023 r. (decyduje data wpływu do MCUS) w formie:
1) papierowej:
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3; 54-131 Wrocław: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP.110-7/2023” lub
- w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00
2) elektronicznej:
-na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości proszę wprowadzić „Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP.110-7/2023”.
- za pośrednictwem portalu e-PUAP (w wyszukiwarce urzędów należy wyszukać miasto Wrocław, następnie wybrać Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w tytule pisma wprowadzić:
Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP. 110-7/2023.

Na dokumentach należy złożyć jeden z trzech wymienionych podpisów:
podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Inne informacje:

Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz nie dołączenie któregokolwiek „wymaganego dokumentu” powoduje odrzucenie oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronach internetowych:
 Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu https://www.mcus.pl/bip/ogloszenia/praca.html
 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
https://mcus.pl/praca.html,
 https://www.wroclaw.pl/oferty-jednostek-gminy-01
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 wrzesień 2023 15:39 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 wrzesień 2023 15:42 Konrad Karykowski