DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH WE WROCŁAWIU
przy ul. Mącznej 3
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Administratora ds. kancelarii i sekretariatu
w Miejskim Centrum Usług Socjalnych
wymiar: 1,000 etat
ilość stanowisk pracy: 1
(nabór ponowny)

 

1. Wymagania niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku):
1) wykształcenie minimum średnie z 4-letnim stażem pracy lub wyższe bez stażu pracy;
2) nieposzlakowana opinia;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
5) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe (wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):
1) znajomość zagadnień z zakresu instrukcji kancelaryjnej;
2) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
3) znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
4) umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku i dobrej organizacji pracy;
5) dokładność i staranność wykonywania zadań;
6) zdolność nadawania priorytetu sprawom ważnym i rozwiązywania problemów złożonych;
7) umiejętność przekonywującego argumentowania służącego osiąganiu wyznaczonych celów;
8) umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi;
9) umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych;
10) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, odporność na stres;
11) umiejętność obsługi urządzeń biurowych i sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (WORD, EXCEL).

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) bieżąca obsługa administracyjno-biurowa Dyrektora, Zastępcy Dyrektora
i Głównego Księgowego;
2) zapewnianie właściwego obiegu korespondencji i przepływu informacji
w MCUS oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowywania i wdrażania dokumentacji wewnętrznej;
3) codzienna obsługa poczty elektronicznej MCUS;
4) prowadzenie Rejestru skarg i wniosków;
5) prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych w MCUS;
6) weryfikacja zgodności przygotowywanych przez komórki organizacyjne pism z zasadami ich sporządzania;
7) weryfikacja prawidłowości stosowania oznaczeń pism, zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt MCUS, w porozumieniu z Działem Administracyjno-Technicznym (składnica akt);
8) zapewnianie prawidłowej organizacji spotkań i narad w MCUS;
9) kierowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego do rzeczowo i miejscowo właściwych komórek organizacyjnych;
10) prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z realizacją zadań;
11) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

4. Warunki pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy wyposażone w komputer;
2) praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
3) większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;
4) zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

  

5. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Za miesiąc październik, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
2) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załączonego wzoru;
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem;
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem.

7. Dodatkowe dokumenty:
1) szczegółowe CV – opatrzone własnoręcznym podpisem;
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;
3) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
4) kserokopie świadectw pracy lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy (w przypadku pozostawania w zatrudnieniu);
5) ewentualna kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności.

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji, prowadzonej na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.”

 

8. Forma zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

 

9. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 06.12.2023 r. (decyduje data wpływu do MCUS) w formie:

1) papierowej:
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3; 54-131 Wrocław: w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP.110-13/2023” lub
- w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3, pok. 160 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00
2) elektronicznej:
-na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości proszę wprowadzić „Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP.110-13/2023”.
- za pośrednictwem portalu e-PUAP (w wyszukiwarce urzędów należy wyszukać miasto Wrocław, następnie wybrać Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w tytule pisma wprowadzić: Oferta zatrudnienia – MCUS.DKP. 110-13/2023.
Na dokumentach należy złożyć jeden z trzech wymienionych podpisów:
podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany.
Dokumenty wymienione w punkcie 6 i 7 przesłane drogą elektroniczną, kandydat jest zobowiązany przedstawić w oryginale podczas przeprowadzanej rozmowy kwalifikacyjnej.
Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej, na stronie internetowej MCUS, tj. www.mcus.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MCUS przy ul. Mącznej 3.

  

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych (MCUS) ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, dla celów obecnej rekrutacji na stanowisko Administratora ds. kancelarii i sekretariatu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Podanie przez mnie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.
Niespełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” oraz nie dołączenie któregokolwiek „wymaganego dokumentu” powoduje odrzucenie oferty.
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 24 listopad 2023 09:23 Konrad Karykowski