znaki RP www

 logoPFRON

                 logoWroclaw                 logoMCUS 

 

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na realizację dwóch projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D.  

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Cel operacyjny realizowany w obszarze D to  zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne. 

Projekty dotyczyły zakupu trzech samochodów osobowych – mikrobusów 9-cio miejscowych, specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Dnia 18.08.2020 r. została podpisana umowa nr WRR/000276/01/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zakup trzech mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla:

 • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25
 • mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 oraz dla klientów dziennych domów pomocy w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

 

Kwota dofinansowania PFRON: 270 000,00 PLN

Wkład Gminy Wrocław: 299 913,00 PLN

Całkowita wartość projektu:     569 913,00 PLN

 samochod zdjecie nr 1  samochod zdjecie nr 2  samochod zdjecie nr 3
 samochod zdjecie nr 4  samochod zdjecie nr 5

 samochod zdjecie nr 6

 

 

 logotypy góra przeciwdziałanie wykluczeniu COVID 19

TYTUŁ PROJEKTU:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”

NAZWA PROGRAMU I DZIAŁANIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REALIZACJĘ GRANTU POWIERZONO GMINIE WROCŁAW


PODMIOTAMI OBJĘTYMI WSPARCIEM SĄ:

 1. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3

 2. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68

 3. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25

 4. Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8

 5. Dom Pomocy Społecznej „ARKA” przy ul. Jutrosińskiej 29 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja L’Arche, Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

 6. Dom Pomocy Społecznej „ARKA 2” przy ul. Jutrosińskiej 29 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja L’Arche, Śledziejowice 336, 32-020 Wieliczka

 7. Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” przy ul. Ks. Marcina Lutra 2-8 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, ul. Ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław

 8. Dom Pomocy Społecznej „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Przyjazny Dom, ul. Stanisława Jabłonki, ul. Okulickiego 2, 51-216 Wrocław

 9. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. Farnej 3 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska, ul. Kard. B. Kominka 3-5, 50-329 Wrocław

 10. Dom Pomocy Społecznej „Samarytanin” przy ul. Świątnickiej 25/27 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, ul. Ks. Marcina Lutra 2-8, 54-239 Wrocław

 11. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 104 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Mari Nieustającej Pomocy, ul. Kolejowa 4, 47-450 Krzyżanowice

 12. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej 40 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska, ul. Kard. B. Kominka 3-5, 50-329 Wrocław

 13. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Św. Marcina 10 we Wrocławiu,
  dla którego organem prowadzącym jest Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Prowincja Karkowska, ul. Nazaretańska 1, 30-685 Kraków

 
Łączna wysokość Grantu 708.206,30 zł, w tym:

 • ze środków UE 601.975,36 zł
 • ze środków budżetu państwa 70.820,63 zł
 • ze środków BWD 35.410,31 zł

 
TERMIN REALIZACJI GRANTU

od 26.10.2020 r. do 31.03.2021 r.

 
CELE GRANTU:

niwelowanie skutków występowania choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w instytucjach opieki całodobowej (DPS) we Wrocławiu, w szczególności poprzez:

 • zmniejszenie ryzyka przenoszenia wirusa poprzez zastosowanie urządzeń do dezynfekcji czy ozonowania, ponadto sprzętu do dekontaminacji,
 • wzmocnienie komplementarności wsparcia udzielanego w DPS poprzez możliwość wykorzystania sprzętu dedykowanego dla osób z chorobami układu oddechowego czy leżących, które potrzebować będą wsparcia za pomocą specjalistycznego sprzętu, który może być wykorzystany w warunkach DPS, w stanie epidemii i w szczególności podczas kwarantanny czy izolacji mieszkańców,
 • zapewnienie pracownikom sprzętu, zwiększającego efektywność udzielanego w DPS wsparcia – co przekłada się na efektywność pracy pracowników,
 • zapewnienie izolowanym mieszkańcom wyposażenia, niezbędnego do świadczenia im usług w DPS w warunkach COVID-19.Środki w ramach grantu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów. Działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dolnośląskich DPS-ach i szpitalach, wzmocnienie tych instytucji w przeciwdziałaniu skutków COVID-19 oraz wzmocnienie komplementarności wsparcia udzielanego przez DPS i szpitale w zabezpieczaniu życia i zdrowia osób w nich przebywających.

Grant przeznaczony jest na wspieranie Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Gmina Wrocław dnia 25.11.2020 roku podpisała Umowę o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej i Szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20.

 

                                                                                       logo DOPS                         logo wroclaw                       logo mcus

Projekt pn.

Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

projekt mdd

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu.

Realizator projektu z ramienia Gminy Wrocław:

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Parter projektu:

Fundacja „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu

naglowekO projekcie     Opis projektu    Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu   Koordynator projektu    Kontakt

TYTUŁ PROJEKTU:

Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś IV Innowacje społecznej i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa


Lider projektu: Gmina Wrocław

Partnerzy projektu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – partner krajowy
 • Azienda Pubblica di Servici alla Persona  Giorgio Gasparini Vignola (MODENA, WŁOCHY) – partner ponadnarodowy 


Opis projektu:
Głównym celem projektu jest
podniesienie jakości usług socjalnych świadczonych w dziennych domach pomocy poprzez transfer, zaadoptowanie 

i wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowym i krajowym.

Nowy model wsparcia klientów Dziennych Domów Pomocy będzie podlegał na:

 • podniesieniu wiedzy klientów Dziennych Domów Pomocy, członków rodzin oraz opiekunów faktycznych z zakresu bezpieczeństwa zachowań poprzez prowadzenie szkoleń/spotkań,
 • utrwaleniu pozytywnych działań i zachowań prewencyjnych klientów Dziennych Domów Pomocy, 
 • wzroście wiedzy i umiejętności pracy Dziennych Domów Pomocy w zakresie zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń oraz w zakresie umiejętności przekazywanej wiedzy podopiecznym poprzez prowadzenie szkoleń dla pracowników Dziennych Domów Pomocy,
 • opracowaniu modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów Dziennych Domów Pomocy.

 

Uczestnikami projektu będą klienci Dziennych Domów Pomocy, członkowie rodzin, opiekunowie faktyczni (odbiorcy) oraz pracownicy Dziennych Domów Pomocy (użytkownicy).

 

Realizator projektu:
Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 1 274 300,49 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 236 071,48 zł
 • Wkład własny: 38 229,01 zł


Termin realizacji:

 • Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r.
 • Termin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2022 r.

Cel projektu:

Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy to projekt mający na celu podniesienie jakości świadczonych usług świadczonych w dziennych domach pomocy poprzez transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom we współpracy z partnerem krajowym i ponadnarodowym.
Model wsparcia dotyczy rozszerzenia i poprawy jakości oferty usług w zakresie opieki klientów Dziennych Domach Pomocy,
Produktem projektu będzie model możliwy do wykorzystania przez podmioty prowadzące Dzienne Domy Pomocy w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, zawierający szczegółowe instrukcje wdrożenia.


Biuro projektu:
Miejskie Centrum Usług Socjalnych
ul. Mączna 3,

54-131 Wrocław

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo    logoASP

Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu

 projekt 6 1

Opis projektu:
W ramach projektu powstanie 1 Dzienny Dom Pomocy (do 30 miejsc), Klub Integracji Społecznej oraz rozbudowany zostanie budynek Wrocławskiego Centrum Integracji.

 1. Utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

 2. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8

 3. Przebudowa siedziby Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49

Informacje o projekcie