Projekt pn.: Domowa przystań

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych świadczonych w Dziennych Domach Pomocy  poprzez transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego modelu wsparcia klientów Dziennych Domów Pomocy  oraz ich rodzin i/lub opiekunów w miejscu zamieszkania, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowym  i krajowym.