naglowek

       

TYTUŁ PROJEKTU:
Wsparcie Dolnośląskich DPS


NAZWA PROGRAMU I DZIAŁANIA:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

REALIZACJĘ GRANTU POWIERZONO GMINIE WROCŁAW


PODMIOTAMI OBJĘTYMI WSPARCIEM SĄ:


• Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3
  w wysokości 318.985,50 zł


• Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68
  w wysokości 375.535,50 zł


• Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25
  w wysokości 509.576,40 zł


• Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
  Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8
  w wysokości 188.681,25 zł

Łączna wysokość Grantu 1.392.778,65 zł, w tym:

• ze środków UE 1.173.833,85 zł
• ze środków budżetu państwa 218.944,80 zł.

TERMIN REALIZACJI GRANTU:

od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.

CELE GRANTU:
łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w DPS funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.


W ramach grantu zostaną przekazane dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej.

Grant przeznaczony jest na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, poprzez wsparcie Domów Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Wrocław dnia 27.10.2020 roku podpisała umowę o powierzenie Grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

     

DOPS                 herb wroclawia              mcus