Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławia (MCUS) kieruje Dyrektor, działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia.

Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.  Dyrektor odpowiada przed Prezydentem za prawidłową i terminową realizację zadań należących do kompetencji MCUS oraz organizację i skuteczność pracy MCUS oraz wykonywanie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia i zarządzeń Prezydenta.

Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników MCUS. Dyrektor wykonuje funkcje pracodawcy wobec pracowników MCUS, zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami MCUS oraz podejmuje wszystkie decyzje w sprawach osobowych.

Dyrektor może udzielać dalsze pełnomocnictwa podległym pracownikom, w zakresie nie wykraczającym poza umocowanie udzielone Dyrektorowi przez Prezydenta Wrocławia.

Podczas nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora. Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich zadań działa w granicach określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora.

Dyrektor kieruje działalnością MCUS przy pomocy Zastępcy Dyrektora,  Głównego Księgowego. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością  Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację.

Zastępca Dyrektora nadzoruje i koordynuje działalność podporządkowanych komórek organizacyjnych. Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową MCUS oraz nadzoruje i koordynuje działalność Działu Księgowości.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 09:50 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:25 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 11:12 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 11:12 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 czerwiec 2018 14:51 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 14:14 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 11:23 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 04 lipiec 2018 11:24 Super User