Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego określa również ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

 • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne)
 • z przepisów innych ustaw
 • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.


Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).


Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego

 1. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
  - udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu lub zamieszczona w miejskich serwisach internetowych,
  - udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez inne źródło informacji),
  - przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:
  - informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (np.: adresie www BIP MCUS, wskazaniu nośnika lub źródła emisji),
  - należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,
  - pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana,
  - jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia,
  - poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

  Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej.

 3. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
  a) wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
  - nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
  - została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  - będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  - została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego,
  b) wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  c) wnioski mogą być wnoszone:
  - w formie pisemnej w Sekretariacie na adres: ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, w tym za pośrednictwem faksu 71 376 99 05,
  - w formie poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  - w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP,
  d) w przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki formalne wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,
  e) wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia,
  f) Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu po rozpatrzeniu wniosku jest zobligowane:
  - przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  - poinformować o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
  - przedstawić ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  - odmówić, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 4. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
  Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:
  - koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
  - koszty elektronicznych nośników danych;
  - czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).
  (MCUS nie jest obowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z niej wyciągów, w sytuacji, gdy spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.)

 5. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
  a) wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty,
  b) brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,
  c) w przypadku otrzymania sprzeciwu Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
  W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:
  - przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Sposób korzystania z informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ww. ustawy lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

W szczególności, każdy kto ponownie wykorzystuje udostępnianą przez Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu informację sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 13:25 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 14:59 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 13:15 Michał Wolicki