Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej: rozporządzeniem oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) - zwana dalej: ustawą. Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Na podstawie rozporządzenia oraz ustawy informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, na następujących zasadach:

 1. Administrator danych

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) z siedzibą przy ul. Mącznej 3,  54-131 Wrocław, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon numer: 71 3769900.

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

W MCUS jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych - Lolita Cicha , Miejskie Centrum Usług Socjalnych ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez MCUS w następujących celach:

 • w celu realizacji zadań statutowych MCUS oraz dopełnienia obowiązków, określonych w przepisach prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e rozporządzenia,
 • rozpatrzenia skarg, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f rozporządzenia,
 • realizacji przez MCUS czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e rozporządzenia.
 1. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez MCUS:
 • podmiotom i organom, którym MCUS jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od MCUS danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom, którym MCUS powierzył wykonywanie czynności związanych
  z działalnością MCUS na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej chyba, że Pan/Pani wniesie taką potrzebę i wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia usług przez MCUS oraz po zakończeniu świadczenia tych usług w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny
z obowiązującymi przepisami.

 1. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez MCUS Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy MCUS będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
 1. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa oraz z innych źródeł, w szczególności z baz i rejestrów, np. PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych.

 1. Wymóg podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 3 powyżej, dla:

 • wykonania decyzji administracyjnej w sprawie umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej funkcjonującym w ramach MCUS oraz decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w tym Domu Pomocy Społecznej,
 • rozpatrzenia skargi, wniosku lub odwołania.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

W MCUS Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.