Struktura Organizacyjna

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) działa na terenie Wrocławia i zapewnia opiekę dla 644 mieszkańców domów pomocy społecznej (opieka całodobowa) oraz dla 266 klientów w dziennych domach pomocy (pobyt w placówkach dziennego pobytu).

MCUS kieruje Dyrektor jednoosobowo, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia. Dyrektor zarządza MCUS i reprezentuje je na zewnątrz.

Dyrektor kieruje pracą MCUS przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego Księgowego.

Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy działają w zakresie spraw powierzonych im przez Dyrektora i ponoszą przed nim odpowiedzialność za ich realizację. Zastępca Dyrektora przy wykonywaniu swoich zadań działa w granicach określonych pełnomocnictwem udzielonym przez Dyrektora.

 

Strukturę organizacyjną MCUS tworzą komórki organizacyjne bezpośrednio podległe:

1) Dyrektorowi:

 1. Dział Kadr i Płac,
 2. Dział Administracyjno-Techniczny,
 3. konsultant ds. terapeutyczno-opiekuńczych,
 4. samodzielne stanowisko rewidenta,
 5. samodzielne stanowisko ds. kancelarii i sekretariatu,
 6. samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. Inspektor ochrony danych,
 8. Działy Opiekuńczo-Terapeutyczne – Zespoły Terapii Ruchowej, Sekcje Opiekuńcze,
 9. Psycholodzy,
 10. kapelani;

2) Zastępcy Dyrektora:

 1. Dział Zamówień Publicznych,
 2. dzienne domy pomocy,
 3. samodzielne stanowisko ds. koordynacji projektu,
 4. samodzielne stanowiska ds. prawnych i/lub organizacyjnych,
 5. samodzielne stanowiska ds. informatycznych,
 6. zespoły Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej;

3) Głównemu Księgowemu – Dział Księgowości.

Komórki organizacyjne, o których mowa powyżej w pkt.1 lit. i-k oraz w pkt. 2 lit. f realizują swoje zadania bezpośrednio w określonych domach pomocy społecznej.

Dyrektor może kształtować wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych poprzez tworzenie, likwidację i przenoszenie stanowisk pracy z jednej komórki do drugiej. Dyrektor ustala wymiar czasu pracy oraz liczbę samodzielnych stanowisk pracy danego rodzaju w zależności od wymagań określonych przepisami prawa lub zapotrzebowania na pracę danego rodzaju w MCUS i w ramach zatwierdzonej przez Prezydenta Wrocławia liczby etatów.

Pracą komórek organizacyjnych kierują odpowiednio:

1) działu - kierownik;

2) zespołu - kierownik lub koordynator;

3) sekcji – kierownik;

4) dziennego domu pomocy - kierownik.

 

Kierownicy i koordynatorzy sprawują bezpośredni nadzór nad prawidłowością oraz terminowością załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne.

W MCUS zorganizowany jest system kontroli zarządczej. Podstawę prowadzonej działalności kontrolnej stanowią wprowadzone odrębnym zarządzeniem Dyrektora, procedury kontroli zarządczej.

Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień i sprawowania nadzoru wykonują:

 • Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy oraz kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych w stosunku do podległych pracowników;
 • pracownik na samodzielnym stanowisku rewidenta w zakresie racjonalnej gospodarki budżetem i mieniem;
 • podmiot zewnętrzny świadczący usługi doradztwa prawnego w zakresie przedkładanych do zaopiniowania spraw;
 • pracownicy na samodzielnych stanowiskach d/s informatycznych w zakresie korzystania przez pracowników MCUS z zasobów informatycznych

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 10:06 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 11:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 11:40 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 22:35 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 maj 2019 08:28 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 lipiec 2020 17:38 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 październik 2020 10:25 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 lipiec 2021 07:50 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 lipiec 2021 07:50 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. sobota, 21 maj 2022 10:03 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 maj 2024 10:57 Konrad Karykowski