Odwiedziny w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Domu Pomocy Społecznej przy ul.: Mącznej 3, Rędzińskiej 66/68, Karmelkowej 25, Kaletniczej 8

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu informuje, że odwiedziny osób bliskich zamieszkujących w ww. domach mogą odbywać się codziennie, w godzinach 10.00 – 19.00. W przypadku odwiedzin realizowanych poza ww. godzinami odwiedzin, konieczne jest uzgodnienie tego faktu z pracownikami Zespołu Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej w poszczególnych domach pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji o zasadach odwiedzin udzielają pracownicy Zespołów Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej, od pn. do pt., w godzinach 7.00 – 15.00, dostępni pod numerami telefonów:

 • dom przy ul. Mącznej 3 - tel. 71 376 99 21;
 • dom przy ul. Rędzińskiej 66/68 – tel. 71 354 98 94; 
 • dom przy ul. Karmelkowej 25 – tel. 71 363 46 25 wew. 342;
 • dom przy ul. Kaletniczej 8 – tel. 71 346 27 54 wew. 232.

Poza dniami i godzinami wskazanymi powyżej, w sytuacjach nagłych, uzasadnionych, np. stanem zdrowia Mieszkańca domu, uzgodnienie odwiedzin, powinno nastąpić w Dziale Opiekuńczo-Terapeutycznym w danym domu. Numery kontaktowe dostępne są tutaj: https://www.mcus.pl/kontakt/komorki-organizacyjne.html

Odwiedziny prosimy każdorazowo rozpocząć w portierni domu, gdzie odnotowują Państwo fakt ich rozpoczęcia w książce odwiedzin. Do książki odwiedzin załączona jest klauzula informacyjna z zakresu danych osobowych oraz regulamin odwiedzin w celu zapoznania.

Dodatkowo informujemy, że Odwiedzający ma obowiązek:

 • korzystać z odwiedzin w miejscu wskazanym przez pracowników DPS/pracownika ochrony;
 • zgłosić pracownikowi Zespołu Pracy Socjalnej i Terapii Zajęciowej lub Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego wyjście z Mieszkańcem poza teren domu (np. na spacer), w tym poinformować o planowanej godzinie powrotu;
 • nie zakłócać spokoju mieszkańców DPS oraz pracy personelu DPS;
 • opuścić pokój Mieszkańca w sytuacji, w której personel DPS musi podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia zdrowia/życia Mieszkańca, wykonania czynności opiekuńczych;
 • stosować się do przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, w tym: w przypadku włączenia się alarmu przeciwpożarowego, Odwiedzający powinien niezwłocznie zastosować się do komunikatów nadawanych przez Dźwiękowy System Ostrzegawczy;
 • przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi;
 • zachować czystość w miejscu, w którym korzysta z odwiedzin;
 • przestrzegać następujących zakazów:
  • wnoszenia i spożywania na terenie DPS napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych w miejscach do tego nie wyznaczonych;
  • wstępu na teren DPS pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych;
  • używania na teren DPS substancji niebezpiecznych i łatwopalnych.

Personel domu/pracownik ochrony ma prawo żądać natychmiastowego opuszczenia DPS przez Odwiedzającego, którego stan wskazuje na znajdowanie się pod wpływem alkoholu, substancji psychoaktywnych albo naruszającego w sposób rażący zasady regulaminu odwiedzin. W przypadku odmowy opuszczenia domu personel DPS/pracownik ochrony ma obowiązek wezwać Policję.