Przedmiotem działalności Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) jest realizacja  zadań  w zakresie:

1)   prowadzenia i zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej, funkcjonujących w ramach MCUS

2)   prowadzenia i zapewnienia usług opiekuńczych w dziennych domach pomocy, funkcjonujących w ramach MCUS.

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

MCUS prowadzi cztery domy pomocy społecznej (placówki całodobowego pobytu), w których łącznie zamieszkuje około 640 mieszkańców. Są to:

 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8.

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina, określone powyżej w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej
  a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium, 
  b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

 

Odpłatność mogą wnosić także osoby nie wymienione powyżej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Indywidualne decyzje administracyjne w sprawie umieszczenia osoby w jednym z ww. domów pomocy społecznej wydawane są przez upoważnionych przez Prezydenta Wrocławia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 

DZIENNE DOMY POMOCY

MCUS prowadzi osiem dziennych domów pomocy (placówki dziennego pobytu). Są to:

 • Dzienny Dom Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11
 • Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skwierzyńskiej 23/2
 • Dzienny Dom Pomocy przy ul. Stefana Żeromskiego 37/1
 • Dzienny Dom Pomoc przy  ul. Tadeusza Kościuszki 67
 • Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej 25
 • Dzienny Dom Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5
 • Dzienny Dom Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5
 • Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8

 

Dzienne domy pomocy zapewniają dzienną opiekę klientom, zwłaszcza osobom w wieku emerytalnym, samotnym o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, organizują różne formy wypoczynku i rekreacji, zapewniają gorący posiłek, podejmują działania integracyjne ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

Pobyt w dziennych domach pomocy jest odpłatny zgodnie z uchwałą nr LIV/1476/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych (Uchwała publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, jej jednolity tekst ogłoszony został 4 lipca 2022 r., pod pozycją: 3471).

Odpłatności nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Indywidualne decyzje administracyjne kierujące osoby do ww. dziennych domów pomocy wydawane są przez upoważnionych przez Prezydenta Wrocławia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 styczeń 2018 09:38 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 styczeń 2018 10:17 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 10:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 09:21 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 27 czerwiec 2018 14:12 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 12 grudzień 2018 22:38 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 maj 2019 08:22 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 listopad 2020 09:22 Michał Wolicki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 październik 2022 14:02 Konrad Karykowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 czerwiec 2023 10:42 Konrad Karykowski