Dostęp do informacji publicznej

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS), zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, są udostępniane na wniosek.

Wniosek w formie pisemnej należy przesłać na adres pocztowy:

Miejskie Centrum Usług Socjalnych

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław

Propozycja wniosku dostępna do pobrania poniżej w sekcji załaczniki.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub w formie pisemnej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek pisemny następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, MCUS obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1 ww. ustawy).

Wówczas MCUS w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.

Ustala się opłatę za udostępnienie informacji publicznej na wniosek w formie papierowej/czarno-białego na arkuszu A4 (na podstawie zużytych materiałów) – 0,15 zł/szt. brutto.

Opłaty, o których mowa powyżej uiszcza się przelewem lub przekazem na konto MCUS w wysokości określonej w informacji przekazanej wnioskodawcy zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dopiskiem „opłata za udostępnienie informacji publicznej”.

Jeżeli wnioskodawca zrezygnuje ze wskazanego we wniosku sposobu i formy udostępnienia informacji oraz wybierze inny sposób i formę udostępnienia, nie powodujące kosztów, informacja jest udostępniania w ten sposób i w tej formie.

Jeżeli wnioskodawca pozyskuje informację publiczną w celu jej ponownego wykorzystania podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej rtf 65.63 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 czerwiec 2018 13:25 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 13:45 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 czerwiec 2018 13:47 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 13:48 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 czerwiec 2018 13:50 Super User