Ogłoszenie nr [WPISZ NUMER]
{WPISZ NAZWĘ PODMIOTU]

[NAZWA MIEJSCOWOŚCI], [ULICA] [NR]

ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektora ds. eksploatacji w Dziale Eksploatacji (1 etat)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne z zakresu zarządzania i marketingu/finansów publicznych/administracji publicznej;
 • co najmniej 2-letni staż pracy;
 • znajomość Prawa Zamówień Publicznych i innych aktów prawnych wymaganych do poprawnego przygotowania umów, opiniowania SIWZ i udzielania odpowiedzi na pytania przetargowe;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu Kodeksu cywilnego, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o własności lokali;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r.;
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w tym biegła Excel.

Wymagania pożądane:

 • licencja zarządcy nieruchomości;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność realizacji zadań w sytuacjach stresujących;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność;
 • umiejętność poprawnego interpretowania i stosowania przepisów prawa.

Do osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:

 • opracowywanie projektów umów dotyczących usług eksploatacyjnych i najmu;
 • przygotowywanie, prowadzenie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania procedury przetargowej;
 • sporządzanie kalkulacji (wycena usług);
 • opiniowanie SIWZ;
 • analiza wyników przetargów, diagnoza przyczyn niepowodzeń i proponowanie działań zwiększających efektywność;
 • współpraca z Działem Organizacji Przetargów;
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami usług;
 • rozpatrywanie pism i wniosków mieszkańców dotyczących usług eksploatacyjnych, prawa do lokalu i zapisów umowy najmu.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Oferty należy składać w godz. od 700 do 1500  Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych {WPISZ NAZWĘ PODMIOTU] w [NAZWA MIEJSCOWOSCI] przy ul. [ADRES] lub w wersji elektronicznej na adres: [E-MAIL]. do dnia [DATA].

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.