Projekt pn.

Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

projekt mdd

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne

Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu.

Realizator projektu z ramienia Gminy Wrocław:

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Parter projektu:

Fundacja „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu