Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu

projekt 6 1

Nr umowy o dofinansowanie: 
RPDS.06.01.02-02-0010/17-00 z dnia 27.09.2017 r.

Źródło finansowania:
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej
Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Podziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT  WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Informacje o projekcie