naglowekO projekcie      Opis projektu     Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu  Ogłoszenia praca  Koordynator projektu    Kontakt

Baner Domowa Przystań

Zadanie 1 - Przygotowanie modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin we współpracy z partnerem ponadnarodowym

Okres realizacji zadania od dnia 01.VI.2017 r. do dnia 31.V.2018 r.

2017 r. - Powołanie zespołów merytorycznych ds. przygotowania i wdrożenia modelu wsparcia. I zespół - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS) - 10 ekspertów; II zespół - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (UMED) - 5 ekspertów; III zespół - Azienda Pubblica Di Servizi Alla Persona Citta Di Bologna (ASP) - 4 ekspertów. Co najmniej 1 ekspert - specjalista w dziedzinie niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych (ON), równości szans i płci, przeprowadzi w tym zakresie szkolenie dla personelu.

Stan realizacji: etap zrealizowany.

VI.2017 r. - III.2018 r. - Pogłębiona analiza możliwości merytorycznych i ekonomicznych planowanego do wdrożenia modelu w Polsce. Badania własne MCUS i UMED poprzedzone określeniem potrzeb i założeń do diagnozy we wrocławskich DDP i w skali kraju. Wynik: raporty i rekomendacje autorów. ASP dostarcza niezbędnych informacji o przedmiocie badań z funkcjonującego u ASP systemu. Dodatkowo badania dotyczące potrzeb pracowników DDP, w zakresie nowego modelu wsparcia, jako zaangażowanie przedstawicieli grupy docelowej.

Stan realizacji: etap zrealizowany

W wyniku przeprowadzonych badań przez Ekspertów merytorycznych MCUS i UMED powstały następujące opracowania:

Raport z pogłębionej diagnozy stanu funkcjonowania dziennych domów pomocy w Polsce  
Raport z pogłębionej analizy potrzeb uczestników dziennych domów pomocy w Polsce  
Rekomendacje do nowego modelu wsparcia
Zadanie 2 - Testowanie modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin

Okres realizacji zadania od dnia 01.VI.2018 r. do dnia 31.II.2019 r.

VI-VII.2018 r.- Opracowanie narzędzi badawczych do testowania przez ekspertów UMED. Eksperci MCUS - ankiety i formularze obserwacji oraz broszura instruktażowa dla klientów DDP, rodzin oraz pracowników DDP z materiałem szkoleniowym, dotycząca testowania roboczego modelu na grupie testowanej i porównawczej (wybrany DDP).  Stan realizacji: etap zrealizowany
2018 r. - II.2019 r.- Testowanie wypracowanego modelu:
bieżące wsparcie higieniczno-opiekuńcze pielęgniarki i opiekuna medycznego z testowaną grupą przez 6 miesięcy. Pielęgniarka i opiekun medyczny będą wykonywać czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne oraz edukacyjne dla klientów DDP i ich rodzin. Ich wiedza zostanie dodatkowo rozszerzona podczas udziału w szkoleniach w czasie testowania, co będzie wykorzystane przy pracy z klientami DDP i rodzinami w czasie testowania.

Szkolenia dla pracowników MCUS (4 szkolenia dwudniowe) i dla pracowników MOPS (2 szkolenia dwudniowe) prowadzone przez ekspertów UMED.
Planowane daty szkoleń:

28.08.2018– szkolenie pracowników MOPS – tematyka szkolenia: szkolenie pracowników MCUS – tematyka szkolenia: model biopsychospołeczny i model adaptacyjnego radzenia sobie; Zasady skutecznej komunikacji; Wypalenie zawodowe i przeciążenie opiekunów, wsparcie psychiczne; Warsztaty w podgrupach/ analiza przypadków klinicznych

28.08.2018 oraz 04.09.2018 – szkolenie pracowników MCUS – tematyka szkolenia: Zaburzenia otępienne – objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka; Depresja u osób starszych – objawy, diagnostyka, leczenie, profilaktyka; Upośledzenie wzroku i słuchu; Podstawy ergonomii pracy pielęgniarki i opiekuna medycznego; Podstawy pielęgnacji i higieny osób starszych: nietrzymanie moczu, cukrzyca t.2; Analiza przypadków klinicznych

29.08.2018 10.09.2018– szkolenie pracowników MCUS – tematyka szkolenia: Aktywność fizyczna osób starszych – aktualne zalecenia i korzyści podejmowania; Pomyślne starzenie się – uwarunkowania i profilaktyka gerontologiczna; Terapia psychomotoryczna; Warsztaty w podgrupach/ analiza przypadków klinicznych

05.09.2018– szkolenie pracowników MOPS – tematyka szkolenia: Zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia część teoretyczna; Warsztaty z pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia (fantomy); Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) – wielokierunkowy, zintegrowany proces diagnostyczny, ustalenie priorytetów i potrzeb opieki, leczenia i rehabilitacji; Warsztaty w podgrupach, analiza przypadków i skal COG

11.09.2018 oraz 17.09.2018 – szkolenie pracowników MCUS – tematyka szkolenia: model biopsychospołeczny i model adaptacyjnego radzenia sobie; Zasady skutecznej komunikacji; Wypalenie zawodowe i przeciążenie opiekunów, wsparcie psychiczne; Warsztaty w podgrupach/ analiza przypadków klinicznych

12.09.2018 oraz 26.09.2018 – szkolenie pracowników MCUS – tematyka szkolenia: Upadki – profilaktyka pierwotna upadków i złamań, rola pielęgniarki i opiekuna w ich zapobieganiu; Osteoporoza; Zespół słabości – coś więcej, niż starzenie się; Udar mózgu – zapobiegaj; Nietrzymanie moczu – rodzaje, rozpoznanie, metody leczenia i profilaktyki; Analiza przypadków klinicznych

19.09.2018– szkolenie pracowników MOPS – tematyka szkolenia: Terapia psychomotoryczna; Warsztaty w podgrupach/ analiza przypadków klinicznych; Aktywność fizyczna osób starszych – aktualne zalecenia i korzyści podejmowania; Pomyślne starzenie się – uwarunkowania i profilaktyka gerontologiczna

21.09.2018– szkolenie pracowników MOPS – tematyka szkolenia: Możliwości wsparcia systemu bolońskiego; Potrzeby osób starszych i socjalizacja; Warsztaty w podgrupach. Stan realizacji: etap zrealizowany

 

Spotkania z rodzinami klientów DDP - edukacja i wsparcie w opiece i pielęgnacji osób starszych.
Planowane daty spotkań:

08.10.2018 (poniedziałek)  w godzinach 16:00-18:00

Temat  Pierwsza pomoc, upadki i formy  aktywności fizycznej dla osób starszych

16.10.2018 (wtorek) w godzinach 16:00 - 18:00

Temat: Wykorzystanie modelu adaptacyjnego radzenia sobie

z perspektywy opiekuna,

23.10.2018 (wtorek) w godzinach  16:00 - 18:00

Temat: Komunikacja z osobami starszymi oraz z osobami z zaburzeniami poznawczymi,

22.11.2018 (czwartek)   w godzinach 15:00 -  17:00

Temat: Depresja u osób starszych

         Stan realizacji: etap zrealizowany  

Bieżący monitoring testowania prowadzony przez ekspertów MCUS, na podstawie wypracowanych narzędzi badawczych - obserwacje, korekty i uwagi do modelu, przygotowanie i uzupełnienie danych do analizy i raportu z testowania.


Zadanie 3 - Analiza efektów testowanego modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin

Okres realizacji zadania od dnia 15.III.2019 r. do dnia 31.V.2019 r.

Zestawienie wyników testowania dla grupy porównawczej i testowanej przez ekspertów MCUS.
Analiza danych i opracowanie raportu z testowania przez ekspertów UMED. Raport z testowania nie będzie zawierał stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością, podkreśla równościowe traktowanie użytkowników i odbiorców modelu.
Przygotowanie i realizacja 2 warsztatów przygotowujących do wdrożenia modelu on-line z ASP i UMED - realizowane przez ekspertów MCUS. Zapoznanie ASP ze szczegółowymi wynikami testowania oraz raportem, wymiana uwag i wskazówek do zebranego materiału, ewentualne uzupełnienia raportu o rekomendacje ASP. Przygotowanie materiałów warsztatowych w formie elektronicznej dla uczestników, tłumaczenie materiałów, w celu omówienia procesu testowania z ASP.

Przygotowanie raportu z warsztatów przygotowujących do wdrożenia modelu z rekomendacjami ASP i tłumaczenie raportów do dalszej pracy między partnerami.

Stan realizacji: Etap zrealizowany 

Zadanie 4 - Opracowanie ostatecznej wersji modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin

Okres realizacji zadania od dnia 01.VI.2019 r. do dnia 30.IX.2019 r.

VI - VII.2019 r. - Opracowanie nowego modelu z uwzględnieniem wyników testowania – zadanie realizowane przez ekspertów MCUS przy udziale ekspertów UMED. Opracowany model uwzględnia wyniki wszystkich przeprowadzonych wcześniej zadań i działań, zawiera szczegóły wszystkich elementów wypracowanego modelu.
VIII-IX.2019 r. Opracowanie instrukcji stosowania nowego rozwiązania, której kształt i charakter będą wynikać z jego specyfiki - zadanie realizowane przez ekspertów MCUS i UMED. Eksperci wykorzystają raport z analizy wyników testowania oraz doświadczenie i wiedzę ASP w trakcie bieżących konsultacji. Ostateczna wersja nowego modelu oraz instrukcji będzie uwzględniać zasadę racjonalnego projektowania, aby rozwiązanie było uniwersalne, wygodne, użyteczne, czytelne, intuicyjne i elastyczne w stosowaniu. Opracowania te nie będą podkreślać stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością.
Wypracowanie ostatecznej wersji modelu przez ekspertów MCUS wraz z instrukcją użytkowania modelu oraz jego druk dla zdefiniowanych użytkowników.

Stan realizacji: Etap zrealizowany

Zadanie 5 - Wdrożenie ostatecznej wersji modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin 

Okres realizacji zadania od dnia 01.X.2019 r. do dnia 30.VI.2020 r.

Wdrożenie ostatecznej wersji modelu:

Opracowanie strategii wdrożenia w MCUS - realizowane przez ekspertów MCUS z uwagi na znajomość specyfiki DDP prowadzonych przez MCUS.
Opracowanie zarządzenia Dyrektora MCUS – realizowane przez ekspertów MCUS (przygotowanie zarządzenia). Wdrożenie przez Dyrektora MCUS nowego modelu wsparcia klientów DDP i ich rodzin w MCUS.
3 szkolenia wdrożeniowe dwudniowe dla pracowników MCUS – realizowane przez pracowników i ekspertów UMED.
Dokładne daty przeprowadzenia szkoleń zostaną podane, gdy tylko będą znane. 

Zatrudnienie pielęgniarki i opiekuna medycznego - w związku z uruchomieniem programu w MCUS. MCUS zatrudni 1 pielęgniarkę (1/2 etatu) i 1 opiekuna medycznego (1 etat) w jednym DDP, w którym będzie wprowadzony nowy model wsparcia. W ramach projektu zatrudnienie będzie trwać 4 m-ce, do zakończenia projektu, a później zatrudnienie będzie trwać nadal, pracownicy będą finansowani ze środków MCUS w ramach trwałości projektu.
Uruchomienie programu - rozpoczęcie pracy z klientami DDP i ich rodzinami w ramach nowego modelu wsparcia. Etap ten nastąpi jednocześnie z etapem 4 opisanym powyżej. Koncepcja i szkolenia zostaną opracowane tak, aby nie powielać stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością. Materiały szkoleniowe będą nagrane na pendrive'ach w celu zaoszczędzenia papieru i toneru oraz energii.

Terminy przeprowadzonych szkoleń:

04.12.2019; 05.12.2019; 06.12.2019; 12.12.2019; 13.12.2019; 18.12.2019

Stan realizacji: etap zakończony

Zadanie 6 - Opracowanie rekomendacji i instrukcji do modelu wsparcia DDP w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów DDP i ich rodzin

Okres realizacji zadania od dnia 02.I.2020 r. do dnia 31.VII.2020 r.

Przygotowanie materiałów do rekomendacji - zadanie realizowane przez ekspertów MCUS. Cel - zebranie wszystkich materiałów niezbędnych do opracowania rekomendacji do wdrożenia modelu wsparcia DDP przez inne podmioty prowadzące DDP.
Opracowanie rekomendacji, stanowiących całościową i spójną koncepcję wdrożenia rozwiązania wypracowanego we współpracy z ASP do praktyki. Uwzględniają wszystkie aspekty: formalne, ekonomiczne, merytoryczne, szanse i zagrożenia itp. Zadanie realizowane przez ekspertów UMED. Ostateczna wersja rekomendacji (rekomendacje będą wydane w formie publikacji) zostanie zlecona do publikacji przez MCUS, po jej przygotowaniu przez UMED. Wykonawca wyłoniony w konkurencyjnej procedurze. Rekomendacje zostaną opracowane w taki sposób, aby nie powielały stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością i wydane w formie publikacji oraz przygotowane w formie elektronicznej, a informacja o rekomendacjach i możliwości skorzystania z nich zostanie opublikowana na stronie internetowej MCUS. Informacja ta zostanie też opracowana i zamieszczona na stronie internetowej MCUS w wersjach: dla osób niedowidzących oraz dla osób głuchoniemych. Ostateczna wersja rekomendacji (rekomendacje będą wydane w formie publikacji) zostanie zlecona do publikacji przez MCUS, po jej przygotowaniu przez UMED.

Rekomendacje i instrukcje do wdrożenia Nowego Modelu Wsparcia w dziennych domach pomocy

 http://zamigam.pl/ftp/MCUS/MCUS_czesc1_fullHD_v01.mp4

http://zamigam.pl/ftp/MCUS/MCUS_czesc2_v01.mp4

http://zamigam.pl/ftp/MCUS/MCUS_czesc3_v01.mp4

 

Stan realizacji: etap zakończony

Projekt został zakończony

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo   asp bologna logo V po