ue rpo

O projekcie    Opis projektu    Aktualności    Rekrutacja    Harmonogram realizacji projektu    Ogłoszenia praca     Kontakt

Baner 2A 50

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu

NAZWA PROGRAMU I DZIAŁANIA:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

- Gminę Wrocław – Lidera projektu,  w imieniu której projekt realizuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

- Fundację „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu – Partnera projektu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

8 777 028,16 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:

8 338 176,75 zł

WKŁAD WŁASNY:

438 851,41 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 01.01.2019 r. do 31.05.2022 r.

 

CELE PROJEKTU:

zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem integracji społecznej oraz deinstytucjonalizacji usług poprzez utworzenie łącznie 120 miejsc dla osób niesamodzielnych w czterech dziennych domach pomocy we Wrocławiu.

Umowa o dofinansowanie dot. projektu pn.: „Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach pomocy we Wrocławiu” została podpisana w dniu 27.07.2018 roku.

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych, w tym usług opiekuńczych utworzonych i wspartych w ramach projektu po jego zakończeniu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projekt.

 

 W ramach projektu udzielono wsparcia 263 osobom, w tym 70 osobom z niepełnosprawnościami.

 

Liczby miejsc oferowanych po projekcie w okresie trwałości tj. do 31.10.2025 r.:

  •   Dzienny Dom Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu - 30 miejsc, w tym 0 wolne miejsca
  •   Dzienny Dom Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu - 30 miejsc, w tym 6 wolne miejsca
  •   Dzienny Dom Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu -30 miejsc, w tym 4 wolne miejsca
  •   Dzienny Dom Pomocy przy ul. Władysława Skoczylasa 8 we Wrocławiu – 30 miejsc, aktualnie brak wolnych miejsc, obowiązuje lista rezerwowa

 

 

 

 

stopka ue rpo mdd new