pfron                       dpb         

 

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (jednostka budżetowa Gminy Wrocław) otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna – edycja 2023. Moduł: A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne”.

Celem Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym, w tym pełnienie określonych ról społecznych.

Cel Moduł A to likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

 

Celem projektu jest likwidacja barier architektonicznych, które napotykają mieszkańcy Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej (MCUS DPS).

Zakres projektu to dostosowanie architektoniczne w budynku MCUS DPS polegające na:

  • modernizacji pochylni przy głównym wejściu do budynku A oraz do budynku B (zewnętrzna strefa wejściowa dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniająca dostępność do obiektu dla tych osób)
  • zakupie i montażu drzwi wraz z trzymaczami elektromagnetycznymi, tj.: robota budowlana związana z montażem drzwi przeciwpożarowych wraz z trzymaczami elektromagnetycznymi na klatce schodowej budynku B.

Dnia 29.12.2023 r. została podpisana umowa nr PPA/000020/01/D o dofinansowanie projektu w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna – edycja 2023. Moduł: A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.02.2024 r. do 31.12.2025 r.

Kwota dofinansowania PFRON: 502 477,03 PLN

Wkład własny Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu: 125 619,26 PLN

Całkowita wartość projektu: 628 096,29 PLN