naglowekO projekcie      Opis projektu     Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu  Ogłoszenia praca  Koordynator projektu    Kontakt

Baner Domowa Przystań

projekt ma na celu opracowanie nowego modelu wsparcia w oparciu o transfer rozwiązań stosowanych przez partnera zagranicznego w zakresie pielęgnacji, opieki, profilaktyki schorzeń osób starszych. Nowy model wsparcia to produkt, który w części i w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Model wsparcia dotyczy rozszerzenia i poprawy jakości oferty usług w zakresie pielęgnacji, opieki i profilaktyki schorzeń charakterystycznych dla klientów Dziennych Domów Pomocy (DDP). Produktem projektu będzie model możliwy do wykorzystania przez podmioty prowadzące DDP na terenie Polski, zawierający szczegółowe instrukcje wdrożenia. Model będzie dotyczył zakresów: pielęgnacji (prelekcje edukacyjne, metody pielęgnacji osób starszych lub obarczonych schorzeniami, szkolenia z metod pielęgnacji dla pracowników DDP i dla rodzin klientów DDP, szkolenia pracowników DDP z edukowania rodzin klientów DDP w zakresie metod pielęgnacji osób starszych i sposobu komunikowania się z osobami starszymi), opieki (prelekcje edukacyjne, metody pracy z osobami starszymi lub obarczonymi schorzeniami, udzielanie wsparcia emocjonalnego klientowi i jego rodzinie, szkolenia z metod opieki dla pracowników DDP, szkolenia z metod opieki dla rodzin klientów DDP, szkolenia pracowników DDP z edukowania rodzin klientów DDP w zakresie metod opieki nad osobami starszymi i sposobu komunikowania się z nimi), profilaktyki schorzeń (popularyzowanie zachowań prozdrowotnych wśród klientów i ich rodzin, szkolenia prowadzone przez lekarzy geriatrów, psychiatrów). W opracowanym modelu znajdą się instrukcje, scenariusze szkoleń do wszystkich powyższych działań.

Partner z Bolonii dysponuje szerszym wachlarzem usług socjalnych, w tym opieką zdrowotną nad osobami starszymi oferując kompleksowe, systemowe wsparcie, które nie jest oferowane w Polsce. Adaptacja i wdrożenie modelu  wsparcia z Bolonii w Polsce będzie polegało na poszerzeniu oferty w zakresie pielęgnacji, opieki, profilaktyki schorzeń osób starszych – klientów DDP.

Współpraca ponadnarodowa przewiduje transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania na gruncie krajowym, zaczerpnięte od partnera ponadnarodowego. Ponadto nieodłącznym elementem tej współpracy na każdym etapie projektu jest wymiana informacji i doświadczeń z partnerem ponadnarodowym i będzie finansowana na zasadzie wzajemności. 

 

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo   asp bologna logo V po