naglowekO projekcie     Opis projektu     Planowane efekty     Harmonogram realizacji projektu    Koordynator projektu   Kontakt

 

Uczestnicy projektu: klienci Dziennych Domów Pomocy (DDP), członkowie ich rodzin, opiekunowie faktyczni oraz pracownicy DDP.
Wdrożenie nastąpi w 8 DDP prowadzonych przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. Testowanie zostanie przeprowadzone akcją informacyjną skierowaną do pracowników DDP, klientów DDP i członków rodzin oraz opiekunów faktycznych. Osoby do testowania zostaną wybrane według kryteriów sformułowanych w ankiecie wg. stopnia zainteresowania klienta DDP, stopnia zainteresowania personelu DDP oraz zainteresowania członków rodzin klientów/ opiekunów faktycznych).
Rekrutacja: na podstawie wypełnionych deklaracji uczestnictwa (bez ograniczeń)
Główne rezultaty projektu:
- podniesienie jakości świadczonych usług dla osób niesamodzielnych,
- nabycie wiedzy teoretycznej w zakresie bezpiecznych zachowań, przyczyn i skutków nieszczęśliwych zdarzeń (klienci DDP, pracownicy DDP),
- zwiększenie umiejętności w zakresie odpowiedniego poruszania się, samoasekuracji, eliminacja zachowań potencjalnie niebezpiecznych (klienci DDP),
- utrwalenie pozytywnych działań i zachowań prewencyjnych klientów DDP (pracownicy DDP),
- wzrost poczucia bezpieczeństwa klientów DDP (pracownicy DDP)
- wzrost wiedzy i umiejętności pracowników DDP w zakresie zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń oraz w zakresie umiejętności w obszarze przekazywania wiedzy klientom DDP (pracownicy DDP).
Współpraca ponadnarodowa przewiduje transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego rozwiązania na gruncie krajowym, zaczerpnięte od partnera ponadnarodowego.
Nieodłącznym elementem tej współpracy na każdym etapie projektu jest wymiana informacji i doświadczeń z partnerem ponadnarodowym.
Nowość rozwiązania polega na przetransferowaniu i wdrożeniu (z uwzględnieniem istniejących w Polsce możliwości prawnych, społecznych i ekonomicznych) znacznej części produktu, którym dysponuje partner ponadnarodowy, specjalizujący się w usługach socjalnych osób starszych.
Partner ponadnarodowy oferuje kompleksowe wsparcie systemowe osób starszych, włączając pełna opiekę, szkolenia dla ich opiekunów, pracę wolontariuszy, wsparcie nieformalnego opiekuna – członka rodziny. Zakres usług partnera ponadnarodowego (PZ) jest znacznie szerszy od obecnej oferty polskich DDP. W związku z czym bazując na wiedzy i doświadczeniu PZ, MCUS planuje transfer, adaptację i wdrożenie innowacyjnej, kompleksowej oferty w postaci nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom, polegającej na:
- rozszerzeniu oferty usług socjalnych dla klientów DPP, m.in. przeszkolenie pracowników MCUS,
- prowadzeniu szkoleń/spotkań podnoszących umiejętności klientów DDP, w zakresie bezpiecznych zachowań, pozytywnych działań i zachowań prewencyjnych,
- prowadzeniu szkoleń zwiększających umiejętności pracowników DDP.

 

 BENEFICJENT

      

 JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

      

PARTNER KRAJOWY

     

PARTNER PONADNARODOWY

Wrocław herb   MCUS Logo   UMed wroc logo    logoASP